Catalogue Omnium Photo 1926

Page 23
MarqueModèleType
d'appareil
FormatMarque de
l'objectif
Modèle de
l'objectif
OuvertureMarque de
l'obturateur
Modèle de
l'obturateur
Exclusivité

Krauss E.Photo RevolverSpécialAutre KraussTessar 4,5

Krauss E.ActisChambre9 x 12 cm KraussTessar 6,3F. DeckelCompur

Krauss E.ActisChambre13 x 18 cm KraussTessar 6,3F. DeckelCompur

Krauss E.ActisChambre9 x 12 cm KraussTessar 4,5F. DeckelCompur

Krauss E.ActisChambre13 x 18 cm KraussTessar 4,5F. DeckelCompur

Krauss E.ActisChambre10 x 15 cm KraussTessar 6,3F. DeckelCompur

Krauss E.ActisChambre10 x 15 cm KraussTessar 4,5F. DeckelCompur

Krauss E.Actis CarréChambre9 x 12 cm KraussTessar 6,3F. DeckelCompur

Krauss E.Actis CarréChambre13 x 18 cm KraussTessar 6,3F. DeckelCompur

Krauss E.Actis CarréChambre10 x 15 cm KraussTessar 6,3F. DeckelCompur

Krauss E.Actis CarréChambre13 x 18 cm KraussTessar 4,5F. DeckelCompur

Krauss E.Actis CarréChambre10 x 15 cm KraussTessar 4,5F. DeckelCompur

Krauss E.Actis CarréChambre9 x 12 cm KraussTessar 4,5F. DeckelCompur

Krauss E.Actis StéréoChambre stéréo9 x 12 cm KraussTessar 4,5F. DeckelStéréo Compur

Krauss E.Actis StéréoChambre stéréo10 x 15 cm KraussTessar 4,5F. DeckelStéréo Compur

Krauss E.Actis StéréoChambre stéréo13 x 18 cm KraussTessar 4,5F. DeckelStéréo Compur