Catalogue Porst 1960 (61)

Page 88MarqueModèleType
d'appareil
FormatMarque de
l'objectif
Modèle de
l'objectif
OuvertureMarque de
l'obturateur
Modèle de
l'obturateur
Exclusivité

IhageeExakta Varex IIBReflex SLR24 x 36 mm MeyerPrimotar 3,5

IhageeExakta Varex IIBReflex SLR24 x 36 mm IhageeExakta B 2

IhageeExakta Varex IIBReflex SLR24 x 36 mm IhageeExakta T 2,8